Program wyborczy KWW OPS

PROGRAM WYBORCZY

OBYWATELSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE

DLA MIASTA I GMINY SZTUM

2018

Wspólnie zbudujemy naszą przyszłość

Wybory samorządowe są najważniejszym przejawem demokracji w Polsce. W naszym przekonaniu najistotniejszym zadaniem władz samorządowych powinno być budowanie przestrzeni wspólnych wartości w gminie, inwestowanie we wspólnotę. Potrzeba nowej narracji na temat naszej lokalnej, autentycznej tożsamości. Nie chcemy tworzyć sztucznych koncepcji, ale zastanowić się nad tym, jacy jesteśmy, czym różnimy się od innych miast/co nas wyróżnia, dlaczego warto naszą wspólnotę wspierać i inwestować w nią stąd nasze hasło: WSPÓLNIE ZBUDUJEMY NASZĄ PRZYSZŁOŚĆ. Wspólnie, czyli razem, nie wyłączając żadnych środowisk, ponad podziałami dla dobra mieszkańców.

Priorytetem dla nas będzie potrzeba racjonalizacji finansowania takich dziedzin aktywności mieszkańców, jak pomoc społeczna, sport, kultura, edukacja, przedsiębiorczość, ponieważ mają pozytywny wpływ na jakość życia.

W skład Obywatelskiego Porozumienia Samorządowego (OPS) wchodzą przedstawiciele różnych środowisk, organizacji i stowarzyszeń oraz nieformalne grupy mieszkańców gminy Sztum, którzy identyfikują się z programem wyborczym i celami Obywatelskiego Porozumienia Samorządowego.

OPS działa na rzecz rozwoju oraz poprawy jakości życia wszystkich mieszkańców Miasta i Gminy Sztum. W tym celu powstał Gminny Program Wyborczy. Jest to plan zamierzeń, chęci i gotowości do podjęcia działań we wszystkich dziedzinach życia będących w kompetencjach samorządu gminnego.

Nad programem pracowali zarówno ludzie młodzi, którzy zdobywają doświadczenie, jak i seniorzy, którzy swą wiedzą i doświadczeniem chcą się podzielić, pracownicy i pracodawcy, renciści i emeryci, rolnicy i spółdzielcy – nasi mieszkańcy.

W programie znajdziecie Państwo to, o czym rozmawiacie w gronie rodziny, znajomych, sąsiadów, przyjaciół, dyskutujących o problemach gminy. Znajdziecie to, co każdy z nas chce dla dalszego rozwoju naszej gminy. To nie jest program zamknięty, a propozycja do debaty i spotkania, dlatego zapraszamy do współpracy i zgłaszania Państwa pomysłów.

OBYWATELSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE

 1. AKTYWIZACJA MIESZKAŃCÓW I SAMORZĄDU

Podmiotem gminnego samorządu są mieszkańcy. Najważniejsza dla nas jest partycypacja społeczna. Wybory są pierwszym krokiem. Trzeba zrobić wszystko, by zachęcić obywateli do udziału w demokratycznym zarządzaniu gminą. Radni i Burmistrz nie są nieomylni. Mają koordynować działaniami obywateli, konsultować z nimi wszystkie decyzje. Władza powinna kreować wizję zmian, kierunek rozwoju, określać problemy do rozwiązania w negocjacjach, kompromisach i wspólnie z mieszkańcami realizować zmiany. Na tym powinna polegać realna demokracja. Losy przyszłości gminy zależeć będą od współpracy, technologii i kreatywności mieszkańców, dlatego nasze działania skupiać się będą na wprowadzeniu lub poszerzaniu następujących kwestii:

 1. Budżet obywatelski – większy zakres finansowy, stałe konsultacje z mieszkańcami i ich współudział w tworzeniu i ewaluacji budżetu obywatelskiego.
 2. Wprowadzenie nowej formy udziału mieszkańców w decydowaniu o sprawach gminnych, czyli tzw. inicjatywy obywatelskiej, dzięki której wnioski o realizację konkretnych zadań gminnych składają mieszkańcy samodzielnie lub za pośrednictwem organizacji pozarządowych.
 3. Poprawa efektywności rozwiązywania problemów mieszkańców przez władze gminy.
 4. Współpraca ze spółdzielniami, wspólnotami mieszkaniowymi, zarządcami nieruchomości celem poprawy estetyki miasta.
 5. Powstrzymanie degradacji demograficznej wśród ludzi młodych – wyjazdy za granicę i do innych miast.
 6. EDUKACJA

O przyszłości naszej gminy zdecyduje to, czy będziemy zdolni konkurować wiedzą i umiejętnościami z innymi. Kluczem do tego jest edukacja. Szybkość zachodzących zmian sprawia, że uczenie się nowych rzeczy trwa praktycznie całe życie, o czym każdego dnia przekonują nas choćby seniorzy uczestniczący w działaniach Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Zapewnienie wysokiej jakości edukacji dostosowanej do potrzeb rynku pracy poprzez stworzenie sprzyjających warunków oraz skutecznych narzędzi do rozwoju lokalnych szkół i placówek jest naszym głównym celem. Wiele udało się osiągnąć, ale można jeszcze dużo zrobić dla wysokiej skuteczności edukacji.

Zabiegać będziemy o:

 1. Najwyższą jakoś kształcenia na każdym poziomie edukacji szkolnej.
 2. Wspieranie nauczycieli w podnoszeniu ich kwalifikacji oraz stworzenie odpowiednich warunków pracy, by uczyć efektywniej, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.
 3. Wspólne opracowanie z nauczycielami programów innowacyjno-edukacyjnych, by szkoła była dla dzieci miejscem bezpiecznym i kształcącym, bez konieczności korepetycji i prac domowych.
 4. Wspieranie programów pracy z uczniami uzdolnionymi w ramach zajęć szkolnych i pozalekcyjnych.
 5. Poszerzenie współpracy z wyższymi uczelniami w zakresie doskonalenia jakości nauczania i zarządzania placówkami oświatowymi.
 6. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, stałe dostosowanie oferty terapeutyczno-edukacyjnej do potrzeb dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
 7. Współpracę z samorządem powiatowym i wojewódzkim w zakresie dopasowania systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, a także rozwijanie partnerstwa placówek oświatowych z pracodawcami i organizacjami pracodawców w zakresie kształcenia zawodowego.
 8. Poszerzenie oferty kształcenia ustawicznego, promowanie jej wśród dorosłych.
 9. Zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej.
 10. Modernizowanie szkół i placówek oświatowych oraz systematyczna poprawa bazy dydaktycznej.
 11. Aktywny udział w realizacji programów Unii Europejskiej oraz programów różnych instytucji na rzecz edukacji.
 12. Udział w międzynarodowych sieciach i programach edukacyjnych.
 13. Fundusz stypendialny dla uczniów z nowym systemem przyznawania.
 14. Uproszczenie procedur biurokratycznych w oświacie.
 15. Analizę potrzeb i ewentualne zwiększenie liczby żłobków i przedszkoli.

III. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU

Gmina winna być zdeterminowana w działaniach na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy i dbałości o atrakcyjność na rynku pracy naszych mieszkańców aktywnych zawodowo. Tę tendencję chcemy zmienić, poprzez aktywizację samorządu i stworzenie bardziej przychylnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości. Chcemy dalej pomagać bezrobotnym w znalezieniu zatrudnienia. Naszym priorytetem pozostaje również utrzymanie dotychczasowych miejsc pracy.

Do realizacji tych zadań przyczynią się przede wszystkim nasze następujące zamierzenia i przedsięwzięcia:

 1. Ograniczenie wzrostu podatku od nieruchomości. Tworzenie bardziej przyjaznego klimatu dla przedsiębiorczości lokalnej. Zastosowanie możliwych ulg w celu zachęcenia przedsiębiorców do inwestowania na terenie Miasta i Gminy Sztum.
 2. Ścisła współpraca z Urzędem Pracy w celu aktywizacji zawodowej.
 3. Promocja programów aktywizujących osoby 50+, kobiety powracające z urlopów macierzyńskich, absolwentów szkół zawodowych i uczelni.
 4. Utworzenie w gminie wydziału lub referatu zajmującego się promocją i rozwojem przedsiębiorczości oraz sprawną obsługą przedsiębiorców i inwestorów.
 5. Poszukiwanie i promocja terenów inwestycyjnych na terenie miasta i gminy.
 6. Zapewnienie niezbędnej infrastruktury pod inwestycje, w tym między innymi skuteczniejsza promocja Specjalnej Strefy Ekonomicznej przy współpracy z Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną.
 7. Zwiększenie pokrycia terenów gminnych planami zagospodarowania przestrzennego, co przyczyni się do zmniejszenia ryzyka i kosztów inwestycji oraz obniży koszty rozbudowy infrastruktury i transportu, wprowadzi ład przestrzenny.
 8. Ścisła współpraca z Regionalnym Towarzystwem Inwestycyjnym w celu promocji przedsiębiorczości oraz realizacja projektów wspierających rozwój przedsiębiorczości.
 9. Podjęcie starań o przejęcie od Skarbu Państwa budynku dawnego dworca PKP i stworzenie przestrzeni dla młodych i początkujących przedsiębiorców na zasadzie inkubatora przedsiębiorczości.
 10. Dbałość o atrakcyjność lokowania na terenie gminy nowych inwestycji, a tym samym tworzenia nowych miejsc pracy.
 11. Wzmocnienie współpracy z przedsiębiorcami w zakresie odbywania staży, praktyk zawodowych i innych form wspierania młodych ludzi w zdobywaniu doświadczenia zawodowego.
 12. Tworzenie atrakcyjnych, lokalnych i ponadlokalnych warunków do podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz inwestowania na terenie miasta i gminy.
 13. Przyspieszenie procedur związanych z inwestowaniem.
 14. Wyrównywanie szans edukacyjnych i szans na zdobycie pracy dla młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym z obszarów wiejskich.
 15. Systematyczna współpraca z przewoźnikami (i z samorządem powiatowym) w celu dostosowania kursów autobusów do potrzeb mieszkańców dojeżdżających m.in. do pracy i szkół.
 16. Wspieranie działań związanych z tworzeniem podmiotów ekonomii społecznej.
 17. BEZPIECZEŃSTWO

Zapewnienie bezpieczeństwa oraz porządku publicznego to jedno z najistotniejszych zadań stojących przed organami samorządowymi każdego szczebla, ponieważ poczucie bezpieczeństwa – lub jego brak – przesądza o jakości życia i możliwościach rozwojowych mieszkańców.

Niespotykane dotąd zagrożenia naturalne, jak również zjawiska i zachowania budzące powszechny sprzeciw wymagają ciągłego doskonalenia dotychczasowych działań, jak również szukania nowych i skutecznych rozwiązań.

W celu polepszenia poczucia bezpieczeństwa w naszym powiecie chcemy podejmować takie działania, jak:

 1. Zwiększenie liczby patroli Policji, Straży Miejskiej w tych miejscach i czasie, gdzie są najbardziej potrzebne, na ulicach miasta i wsi.
 2. Wspieranie doposażenia Policji i Straży Pożarnej w specjalistyczny sprzęt.
 3. Systematyczna rozbudowa zaplecza jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej oraz doposażenie w nowoczesny sprzęt.
 4. Sprawny monitoring w miejscach szczególnie niebezpiecznych.
 5. Praca prewencyjna Policji z młodzieżą.
 6. Ochrony dzieci i młodzieży przed narkotykami i innymi środkami odurzającymi, sprzedażą alkoholu.
 7. Eliminacja zagrożeń bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w drodze do szkoły.
 8. PROMOCJA I OCHRONA ZDROWIA

Ochrona zdrowia jest bardzo ważnym obszarem życia społecznego. Jednym z istotniejszych zadań samorządu winna być dbałość o lepszy stan zdrowia mieszkańców. Promocja zdrowia, wpojenie odpowiednich wartości i zachowań jest niezbędne do utrzymania właściwego poziomu zdrowia na długie lata.

W tym obszarze proponujemy:

 1. Współpracę z samorządem powiatowym w celu wsparcia sztumskiego szpitala.
 2. Promowanie zdrowego trybu życia i wspomaganie profilaktyki zdrowotnej w ramach realizowanych programów dla lokalnej społeczności, w szczególności w zakresie profilaktyki nowotworowej i chorób płuc.
 3. Promowanie zbiórki krwi i dni dawcy szpiku.
 4. Pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację programów w zakresie profilaktyki i ochrony zdrowia.
 5. Zwiększenie liczby mieszkańców objętych programami zdrowotnymi.
 6. Cykliczne szkolenia młodzieży w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej.
 7. POMOC SPOŁECZNA

Spójny system opieki nad dzieckiem i rodziną jest ważnym celem polityki społecznej. Do najpilniejszych zadań w tym zakresie należy pomoc skierowana głównie do rodzin dotkniętych przemocą oraz ubóstwem. W związku z tym proponujemy:

 1. Dalsze wspieranie polityki prorodzinnej poprzez tworzenie skutecznego systemu udzielania wsparcia rodzinie i dziecku.
 2. Promocja i rozszerzanie usług związanych z Kartą Dużej Rodziny.
 3. Wprowadzenie „Karty Seniora” (60 lat i więcej), upoważniającej do zakupów z upustem 10-15% na produkty spożywcze lub przemysłowe.
 4. Wprowadzenie „Sztumskiej Karty Mieszkańca”, upoważniającej do upustu 10 -15% na bilety wstępu na imprezy kulturalno-oświatowe (koncerty, seanse filmowe, przedstawienia itp.).
 5. Uzupełnienie istniejącego systemu wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin o środowiskowe formy pomocy (tj. ośrodki wsparcia, świetlice, kluby).
 6. Włączenie organizacji pozarządowych w realizację zadań z zakresu polityki społecznej.
 7. Kontynuacja specjalistycznego wsparcia dla osób znajdujących się w sytuacji kryzysowej, w tym ofiar przemocy w rodzinie.
 8. Doskonalenie systemu wsparcia dla młodzieży opuszczającej rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka.
 9. Kontynuacja diagnozowania i monitorowania problemów społecznych.

VII. KULTURA, TURYSTYKA, SPORT

Kultura, turystyka i sport to ważne dziedziny życia społeczności lokalnych, ponieważ są najlepszą formą promocji gminy. Rozwój ponadgminnej współpracy między podmiotami działającymi w tych obszarach daje możliwość stworzenia ciekawych produktów turystycznych oraz szerokiej oferty kulturalnej i sportowej.

W związku z powyższym w tych obszarach proponujemy:

 1. Ochronę i promocję dziedzictwa kulturowego gminy.
 2. Wspomaganie działalności organizacji pozarządowych działających w obszarze kultury, sportu i turystyki.
 3. Dalsze wspieranie aktywności seniorów, szczególnie w zakresie działalności kulturalnej i aktywności fizycznej.
 4. Wspieranie inicjatyw kulturalno – artystycznych mieszkańców gminy.
 5. Poszerzenie oferty aktywności artystycznej dla dzieci i młodzieży.
 6. Wspomaganie inicjatyw prowadzących do rozwoju turystki pieszo – rowerowej. Zwiększanie ilości ścieżek pieszo – rowerowych na terenie miasta i gminy .
 7. Promocję, we współpracy z powiatem, działań zmierzających do ożywienia przystani żeglarskiej w Białej Górze.
 8. Wspieranie i promowanie sportu osób niepełnosprawnych.
 9. Wspieranie i promowanie sportowców wybitnie uzdolnionych.
 10. Estetyczne i funkcjonalne pomosty dla wędkarzy wokół jezior. Popularyzacja wędkarstwa wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
 11. Udrożnienie przesmyku między jeziorem Barlewickim a Zajezierskim w celu umożliwienia ruchu kajaków, łódek, rowerów wodnych.
 12. Uruchomienie przystani wakeboardowej (deska wodna) na jeziorze Barlewickim.
 13. Utworzenie nowej plaży na jeziorze Barlewickim.
 14. Stworzenie parku linowego na terenie Parku Miejskiego.
 15. Popularyzowanie aktywnego spędzania czasu, w tym rodzinnej aktywności sportowej.
 16. Wspomaganie organizacji sportowych imprez masowych dla szerokiej rzeszy mieszkańców gminy.
 17. Wspieranie działań na rzecz rozwoju sportu dzieci i młodzieży.
 18. Budowa basenu i objęcie nauką pływania wszystkich dzieci w gminnych szkołach.
 19. Utworzenie punktu obsługi turystów pod nazwą „Galeria Powiśla” (informacja na temat regionalnej turystyki jak również prezentacja i sprzedaż produktów lokalnych twórców).

VIII. INFRASTRUKTURA

Samorządy gminne nadrabiają wieloletnie zaniedbania w infrastrukturze technicznej i społecznej. Zrobiono wiele, jednak dużo jeszcze pozostało do zrobienia. Priorytetem pozostaje sięganie po środki unijne oraz wszelkie inne dotacje, które zwielokrotnią nasze możliwości rozwojowe. Dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna i społeczna to, oprócz wizerunku gminy, szansa na nowe inwestycje i wyższy poziom życia jego mieszkańców.

W kolejnej kadencji koncentrować będziemy się na:

 1. Modernizacji i rozwoju infrastruktury społecznej zarządzanej przez gminę.
 2. Poprawie estetyki budynków komunalnych.
 3. Likwidacji barier architektonicznych w celu zwiększenia dostępu do miejsc użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych.
 4. Wspieraniu budownictwa wielorodzinnego w mieście i gminie.
 5. Zachęcaniu inwestorów do tworzenia bazy noclegowej na terenie Sztumu.
 6. Wykonaniu nawierzchni asfaltowej na drodze za jeziorem Zajezierskim.
 7. Zabieganiu o budowę obwodnicy Sztumu.
 8. Dalszej poprawie stanu dróg gminnych poprzez remonty i modernizację.
 9. Modernizacji dróg gruntowych.
 10. Podejmowaniu wspólnych przedsięwzięć z samorządem powiatowym i wojewódzkim, zmierzających do poprawy stanu dróg znajdujących się na terenie gminy.
 11. Modernizacji miejskiej oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowej.
 12. Zwiększeniu ilości miejsc z bezpłatnym dostępem do internetu.
 13. Modernizacji placów zabaw.
 14. OCHRONA ŚRODOWISKA

Zrównoważony rozwój to wsparcie na rzecz prowadzenia szerokiej działalności gospodarczej i społecznej, ale także stałe monitorowanie środowiska naturalnego i niedopuszczanie do dalszej jego degradacji, jak również podejmowanie działań zmierzających do przywrócenia jego właściwego stanu. Musimy działać tak, aby zaspokoić obecne potrzeby bez ograniczania możliwości rozwoju w przyszłości. Aby nasze dzieci mogły korzystać z dobrodziejstw natury, wszyscy musimy dbać o środowisko. O tym, w jakim środowisku będziemy żyć, decydujemy my wszyscy: przedsiębiorcy, politycy, urzędnicy, społeczność szkolna, organizacje społeczne, mieszkańcy naszego miasta i gminy.

Dla realizacji tych celów proponujemy:

 1. Rozwijanie systemu segregacji odpadów.
 2. Promocję produkcji nieszkodliwej dla środowiska naturalnego.
 3. Rozwijanie działań na rzecz ograniczenia emisji zanieczyszczeń.
 4. Podjęcie działań na rzecz oczyszczenia wód opadowych i jezior – Zajezierskiego, Barlewickiego, Białego, Kaniewskiego m.in.: poprzez walkę z nielegalnymi zrzutami ścieków.
 5. Rozwijanie systemu informacji o stanie środowiska w gminie.
 6. Dążenie do powszechnego wykorzystania źródeł energii odnawialnej.
 7. Wspieranie edukacji ekologicznej oraz organizacji działających na rzecz ochrony środowiska i przyrody.
 8. Promocję działań związanych z wykorzystaniem energii odnawialnej, ze szczególnym uwzględnieniem energii słonecznej (solary, fotowoltaika).
 9. Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne (gaz, geotermia, solary).
 1. ROLNICTWO I OBSZARY WIEJSKIE

Rolnictwo ma nadal zasadnicze znaczenie w użytkowaniu gruntów oraz wykorzystaniu zasobów naturalnych, ale współczesna wieś to nie tylko rolnictwo. Ważne jest jednak dalsze wykorzystanie potencjału, jaki znajduje się na obszarach wiejskich. Dlatego chcemy nadal zmieniać i poprawiać warunki życia na wsi poprzez zwiększenie dostępu do odpowiedniej jakości usług i dalszą poprawę infrastruktury.

Szanse na rozwój obszarów wiejskich widzimy nie tylko w modernizacji produkcji rolniczej, ale także poprzez:

 1. Ciągłe monitorowanie   niezbędnych prac konserwacyjnych na urządzeniach melioracyjnych w celu zapewnienia właściwego działania całego systemu melioracyjnego.
 2. Wspieranie działań na rzecz trwałego rozdysponowania gruntów zarządzanych przez Krajowy Ośrodek Wspierania Rolnictwa na terenie gminy.
 3. Ścisłą współpracę z Krajowym Ośrodkiem Wspierania Rolnictwa przy modernizacji infrastruktury na obszarach wiejskich.
 4. Promocję przydomowych oczyszczalni ścieków szczególnie na terenach wiejskich.
 5. Reaktywację świetlic.
 6. Doświetlenie ulic i dróg na terenach wiejskich.

Traktujemy ten Program jako dokument wiążący, z którego zapisów będziemy się rozliczać również sami, działając w sposób ciągły i konsekwentny!

                          OBYWATELSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE